Winkelmandje

Winkelmandje

Algemene Voorwaarden

A. DEFINITIES

Dinéfin: Anna Geeraerts, gevestigd te 3600 Genk, Heidriesstraat 64, met ondernemingsnummer 0699.384.648 en telefoonnummer +32 (0)473/23.95.10

Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst, ongeacht waar en ongeacht de daartoe aangewende middelen.

Website: De website van Dinéfin, te bereiken via https://www.dinefin.be of één van haar subdomeinen.

Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

B. VOORAF

Het niet afdwingen door Dinéfin van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van de Klant in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling kan niet worden geïnterpreteerd als enige afstand van vordering of recht ten aanzien van zulke bepaling of inbreuk, tenzij dit aldus schriftelijk door Dinéfin wordt bevestigd. In elk geval zal zulks niet kunnen worden geïnterpreteerd als enige afstand van vordering of recht ten aanzien van enige toekomstige inbreuk.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit twee delen, met name voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Website en verkoopsvoorwaarden. Beiden maken onlosmakelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden en zijn niet splitsbaar, behalve in het geval waarin de Klant niet over zou gaan tot het plaatsen van een bestelling.

1. MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE
ARTIKEL 1.1

Door gebruik te maken van de Website aanvaardt de gebruiker de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 1.2

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze Website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de Website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

ARTIKEL 1.3

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze Website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

ARTIKEL 1.4

Dinéfin doet haar best om de Website zo veel mogelijk te beveiligen via alle redelijke middelen.

Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ondermeer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de Website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de Website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de Website. Wij geven geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de versterkte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze Website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze Website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een – zelfs tijdelijke – onderbreking van de dienstverlening op de Website.

ARTIKEL 1.5

De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze Website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).

Indien het gebruik van deze Website slechts mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.

Elk misbruik bij het gebruik van deze Website kan aanleiding geven tot het beëindigen van uw recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 1.6

De inhoud van deze Website, met inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom buiten de gevallen waarin wij toestemming hebben gekregen tot gebruik van diverse materialen die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht waarin de eigendom werd voorbehouden in de toestemming. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

De naam en het logo Dinéfin en van andere ondernemingen op deze Website, zijn namen en merken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten.

De gebruiks– en reproductierechten, alsook de intellectuele rechten die verband houden met deze Website zijn de exclusieve eigendom van Dinéfin. Buiten het raadplegen van de Website, wordt er geen enkele licentie of eender welk ander recht verleend aan eender wie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Deze mogen enkel worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dinéfin of de betrokken derde.

ARTIKEL 1.7

Dinéfin stelt haar producten en diensten op haar Website zodanig voor dat de Klant kennis heeft van de essentiële kenmerken alvorens een bestelling te plaatsen. De foto’s van de producten op de Website worden enkel ter illustratie vermeld en zijn niet contractueel.

Ondanks dat Dinéfin haar best heeft gedaan om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven, kan Dinéfin niet waarborgen dat de weergave van de producten geheel overeenstemt met de bestelde producten. De producten kunnen dus verschillen vertonen met de getoonde foto’s. Alle groottes, gewichten, inhouden, afmetingen en metingen weergegeven op de Website kunnen verschillen vertonen, met eventuele prijsschommelingen tot gevolg.

Dinéfin kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg zou zijn van door de Klant of aan de Klant meegedeelde onvolledige of misleidende foutieve informatie.

Bij vragen over onze producten kan u te allen tijde contact met ons opnemen.

ARTIKEL 1.8

Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met onze Privacy Policy.

ARTIKEL 1.9

Elke commentaar en reactie die de gebruiker uit eigen beweging aan ons bezorgt (bijv. recensies) zal als niet–vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen conform onze Privacy Policy.

ARTIKEL 1.10

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van onze administratieve zetel uitsluitend bevoegd zijn.

2. VERKOOPSVOORWAARDEN
ARTIKEL 2.1 – ALGEMEEN

Deze verkoopsvoorwaarden regelen de relaties tussen de Klant en Dinéfin.

Door de bestelling te bevestigen gaat de Klant formeel akkoord met de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden. Wanneer de Klant een bestelling plaatst, aanvaardt hij deze verkoopvoorwaarden automatisch.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant meerderjarig zijn. Indien de Klant nog niet meerderjarig is, dient hij in het bezit te zijn van de toestemming van zijn ouders of voogd.

Tevens heeft Dinéfin ten allen tijde het recht om met de betrokken Klant contact op te nemen om de juistheid van de bestelling te verifiëren, dan wel een bestelling te beperken bij onredelijk grote gereserveerde hoeveelheden (bijv. een aantal producten dat niet gebruikelijk is voor bestellingen bestemd voor eindgebruik) en een andere hoeveelheid voor te stellen of een nieuwe termijn voor afhaling of levering te bepalen.

Dinéfin behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op eender welk ogenblik te wijzigen. De Klant dient de toepasbare voorwaarden regelmatig te raadplegen. De toepasbare verkoopvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Website op de datum van de bestelling.

ARTIKEL 2.2 – ORDERBEVESTIGING

Enkel de door de Dinéfin verzonden orderbevestiging, afkomstig van de afzender bestelling@dinefin.be verbindt Dinéfin. De uitvoering ervan geschiedt aan de verkoopsvoorwaarden die hierna worden opgesomd, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Dinéfin. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van Dinéfin zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

De e-mail die de ontvangst van de bestelling bevestigt, maakt geen factuur uit.

ARTIKEL 2.3 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging of op de voorzijde van de factuur.

Dinéfin stelt alles in het werk om de bestelling na te komen zoals deze werd gemaakt op de Website. Mocht dit niet mogelijk blijken, bijvoorbeeld omwille van uitgeputte voorraad, neemt Dinéfin onverwijld contact op met de Klant om de verdere mogelijkheden te bespreken.

ARTIKEL 2.4 – PRIJS

Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds inclusief BTW. Elke verhoging van het BTW–tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de Klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

De verschuldigde prijs is deze die voorkomt in de orderbevestiging.

De kosten voor vervoer, levering en verzekering vallen ten laste van de Klant, tenzij uitdrukkelijk werd bepaald dat deze voor rekening van Dinéfin worden genomen.

ARTIKEL 2.5 – LEVERING

Leveringen gebeuren in principe op het gelijkvloers. Indien de leveringen op een verdieping dienen te gebeuren of in een kelderruimte, dan kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Dinéfin zal binnen haar best vermogen trachten de goederen te leveren binnen de termijn zoals op de orderbevestiging vermeld. Wanneer het niet mogelijk is om binnen deze termijn te leveren brengt Dinéfin de Klant hiervan onverwijld op de hoogte waarna de verdere mogelijkheden besproken kunnen worden.

Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Levering geschiedt op risico van de Klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de Klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn van Dinéfin verlaten.

In geval van afwezigheid, zal de Klant zo spoedig mogelijk gecontacteerd worden op het gsm–nummer dat door hem werd opgegeven tijdens de bestelling. Enkel als de Klant hiervoor zijn goedkeuring geeft, kunnen de goederen ook bij de buren afgeleverd worden.

De Klant zal Dinéfin verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de Klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder van deze ruimte bekendmaken.

De Klant die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen (waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging) die aan Dinéfin toekomen.

De Klant dient te zorgen dat de goederen door Dinéfin op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats en het voorhanden zijn van het benodigde materiaal om de goederen te lossen. Indien hieraan niet is voldaan, met inbegrip van het geval waardoor de bestelling niet geleverd kan worden door toedoen van de Klant, is de Klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde van Dinéfin te vergoeden.

Wanneer de goederen door toedoen van de Klant niet geleverd kunnen worden, worden deze terug meegenomen naar het magazijn en blijft de betalingsverplichting bestaan. Wanneer het niet bederfbare goederen of goederen met een beperkte houdbaarheid betreffen, kan de Klant verzoeken een tweede poging te ondernemen om de goederen alsnog te leveren. De kosten verbonden aan de nieuwe poging vallen ten laste van de Klant.

Indien de Klant de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Ondertussen draagt de Klant het risico.

ARTIKEL 2.6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van Dinéfin tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten voor de geplaatste bestelling of enig andere openstaande vorderingen.

ARTIKEL 2.7 – BETALING

De prijs is behoudens strijdige vermelding contant betaalbaar of contant bij levering. Bij het plaatsen van een bestelling is de Klant in de mogelijkheid contant te betalen waarbij de bestelling direct wordt betaald of te kiezen om te betalen bij levering waarbij de prijs contant betaalbaar is bij levering. Dinéfin behoudt zich het recht voor om deze keuzemogelijkheid discretionair te beperken.

In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 40,00 EUR, wat overeenkomt met de hinder die Dinéfin aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Dinéfin aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per maand.

De nalatigheidintresten worden per begonnen maand verrekend.

Elke niet–betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de Klant en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder het derde lid van dit artikel verschuldigd.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

In geval van betwisting moet de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 2.8 – BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Bij het online plaatsen van een bestelling heeft de Klant de keuze uit diverse betaalmogelijkheden.

Aan het gebruik van diverse betaalmogelijkheden op de Website kunnen kosten verbonden zijn. Dinéfin neemt deze kosten voor haar rekening, behalve indien uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

De door Dinéfin online aangeboden betaalmogelijkheden omvatten:

Betaling bij levering
Bancontact / Mr.Cash


De door Dinéfin aangeboden betaalmogelijkheden bij betaling bij levering omvatten:

Cash
Bancontact / Mr.Cash
Maestro
MasterCard
VISA
V–Pay
American Express
Android Pay
Apple Pay
Dinéfin behoudt zich discretionair het recht voor deze betaalmogelijkheden te beperken.

Indien de Klant betaalt met Visa, Mastercard of American Express wordt het totaalbedrag van zijn bestelling gereserveerd na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. De betaling gebeurt op het ogenblik van het afsluiten van de bestelling van de Klant door Dinéfin, namelijk op het ogenblik dat de bestelling klaar staat om te worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres.

Indien de Klant gebruik maakt van een andere betaalmethode, met uitsluiting van betaling bij levering en cash, vindt de betaling plaats na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner.

Dinéfin is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen en/of de niet–levering van de bestelling indien deze vertragingen te wijten zijn aan een weigering van de betaling van de Klant door diens kaartuitgever.

De Klant kan ook een factuur bekomen, hiervoor kan hij een eenvoudig verzoek richten via facturatie@dinefin.be

ARTIKEL 2.9 – HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling is enkel van toepassing voor Consumenten.

De Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tussen de Klant en Dinéfin te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na de ontvangst van de producten door of namens de Klant. De kosten met betrekking tot het uitoefenen van het herroepingsrecht zijn ten laste van de Consument (bijv. verzendkosten, verpakking, …).

Echter, daar de door Dinéfin aangeboden producten allen snel kunnen bederven en een beperkte houdbaarheid hebben is het herroepingsrecht niet van toepassing op de overeenkomst gesloten door Dinéfin en de Klant. Hetzelfde geldt voor producten die na levering door Dinéfin door de Consument onherroepelijk werden vermengd met andere producten.

Met andere woorden, de facto, ziet de Klant af van zijn recht op herroeping wanneer hij een bestelling plaatst bij Dinéfin met uitzondering van het hierna beschreven geval.

In het uitzonderlijke geval waarin Dinéfin een product aanbiedt welk niet snel kan bederven of een beperkte houdbaarheid heeft, kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen door het modelformulier voor herroeping in te vullen en naar Dinéfin toe te zenden per post of per e–mail, dan wel door een andere ondubbelzinnige verklaring in die zin voordat de voorgenoemde herroepingstermijn is verstreken.

Tijdens de hierboven vermelde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de geleverde producten en hun verpakking. De Consument zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Consument de producten wenst te behouden.

Indien de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij of zij alle betalingen van Dinéfin terug die in het kader van de bestelling werden gedaan, exclusief de voorbereidings– en/of leveringskosten. Dit gebeurt onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Dinéfin op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Dinéfin betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen aan de Klant voor deze terugbetaling geen kosten worden aangerekend. Dinéfin heeft echter het recht te wachten met terugbetaling tot Dinéfin in het bezit is van de geretourneerde goederen.

ARTIKEL 2.10 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

Bij niet–betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van één van de verplichtingen opgenomen in deze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om:

– hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

– hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 2.11 – OVERMACHT

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt ons van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Ingeval wij afhankelijk zijn, voor het nakomen van onze verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

Ondermeer de volgende exemplatieve opsomming van situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock–out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

ARTIKEL 2.12 – GARANTIE

Voedingsmiddelen
Bij Dinéfin staan we voor kwaliteit. We garanderen dat de Klant enkel kwaliteitsvolle producten ontvangt, in een goede staat. Voor verbruiksgoederen beschikt de Consument over een garantietermijn van 2 jaar. Echter, de door Dinéfin aangeboden goederen betreffen voornamelijk voedingsmiddelen waardoor de garantietermijn niet zo lang zal gelden aangezien het normale gebruik (bijv. de goederen niet eten) gebreken tot gevolg kan hebben (bijv. bederven).

Andere producten
Voor goederen die geen voedingsmiddelen zijn geldt het onderstaande en zal Dinéfin, als er zich gedurende de hogervermelde periode een defect voordoet, het product vervangen of (laten) herstellen, afhankelijk van de keuze van de Klant (behalve wanneer dit onmogelijk of buiten proportie zou zijn). Indien de herstelling of vervanging buiten proportie of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht een korting of terugbetaling te vragen. Bij een geringe fout kan de Klant geen terugbetaling vragen.

Bij een vaststelling binnen de eerste zes maanden, wordt de fout geacht aanwezig te zijn van bij de levering. Als Dinéfin het daar niet mee eens is, dient zij het tegendeel te bewijzen. Bij een vaststelling later dan zes maanden na levering, dient de Klant te bewijzen dat het product niet conform was bij de levering/afhaling.

Om een beroep te kunnen doen op deze garantie, moet de Klant Dinéfin in kennis stellen van de gebreken binnen een termijn van één maand nadat de Klant ze opmerkte of had moeten opmerken en dient het product aan Dinéfin te worden terugbezorgd.

Deze garantie is enkel geldig voor producten die in België werden aangekocht door de Consument. Dinéfin is niet verantwoordelijk ten opzichte van de Klant als de Klant de producten niet heeft gebruikt waarvoor ze bestemd zijn, het betrokken product werd aangepast, bewerkt of hersteld, het betrokken product beschadigd werd, opzettelijk of wegens nalatigheid van de Klant of het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normaal gebruik.

ARTIKEL 2.13 – AANSPRAKELIJKHEID

Dit artikel is van toepassing onverminderd de in andere artikels bepaalde aansprakelijkheden of de afwijzing ervan.

Behoudens wat betreft hetgeen in huidige voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken en de garantie zijn wij niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen.

Indien onze aansprakelijkheid bewezen wordt zal onze gehoudenheid beperkt zijn tot het bedrag dat wij zullen ontvangen van onze verzekeraar bedrijfsaansprakelijkheid.

ARTIKEL 2.14 – BEWIJS

De Klant aanvaardt dat communicaties met Dinéfin en opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs en dat telefonische gesprekken met Dinéfin kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit.

ARTIKEL 2.15 – KLACHTEN EN VRAGEN

Dinéfin kan gecontacteerd worden via het nummer 0473/23.95.10, per e–mail (info@dinefin.be) via het online contactformulier of op het volgende adres: Oudasserstraat 5, 3600 GENK.

Dinéfin stelt alles in het werk om zo snel mogelijk op de vraag of klacht te reageren en streeft ernaar om steeds een bevredigende oplossing te vinden.

ARTIKEL 2.16 – NIETIGHEID

De nietigheid van één of meerdere clausules van de Algemene Voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden mee.

Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de Algemene Voorwaarden, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

ARTIKEL 2.17 – BEVOEGDHEID

Voor elke betwisting, voortkomend uit de Algemene Voorwaarden, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van onze administratieve zetel uitsluitend bevoegd zijn.